کارشناسی
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
دانشگاه آزاد اسلامی

بهترین آرایش ها در زندگی؛ حقیقت برای لب ها ... بخشش برای چشم ها ... نیکوکاری برای دست ها ... لبخند برای صورت ... عشق برای قلب ... پس از آنها خوب استفاده کنیم و به زندگی زیبایی ببخشیم ...!

در گذر جاده ی زندگی آموختم؛ خیلی چیزارو نمیشه بزور از خدا خواست ... هرچی قسمت باشه همون میشه ... موافقید؟

اﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ: ‏« ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‏» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻨﺪ . ﮔﻔﺖ : ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ . ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ .

. . ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺭﻧﺪ . ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ. ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﺸﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ…

شب قدر شب بیدار شدن است..... نه بیدار ماندن.... دعا کنیم بیدار شویم .. التماس دعا

گر خرد کامل شود انسان نمی بیند زیان بدترین دشمن چه باشد آدمی را جز زبان گرگها درنده اند تکلیفشان روشن ولی.... وای از آن گرگی که پنهان است در ذات شبان قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته برنمی‌گردد به آغوش کمان هرچه بر خود می پسندی را بگو با دیگران فرق دارد نازنینم نوش جان با نیش جان . .

ادامه . . گر دلی را بشکنی تعریف حالت این شود همچون مرغی که قفس باشد برایش آسمان نزد خالق با منیت،من منم هرگز مکن ماکجاییم.....نقطه ای درناکجای کهکشان...

مثل گندم باش! زیر خاک می برندش باز می روید پرتر... زیر سنگ می برندش آرد می شود پربهاتر... آتش می زنندش نان می شود مطلوب تر... به دندان می جوندش جان می شود نیرومندتر... ذات باید ارزشمند باشد!

با سلام و عرض ادب و احترام اینجا کسی تشریف دارن که در رشته ژنتیک پزشکی یا ژنتیک انسانی ،مشغول به تحصیل باشن؟

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان ، شام یک شب پادشاه نباشد..... ( ارنستو چگوارا ) سال نو مبارک