دکتری تخصصی
اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

هیچ‌وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه‌ای حس بویایی‌اش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما بدهد، که البته به هیچ درد زندگی آینده‌مان نخورد، روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. من آزادی‌ام را از دست دادم... کتاب جز از کل

از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند یا رب چقدر فاصله دست و زبان است!!!

‏ زمستان پوستین افکند بر تن‌ کدخدایان را ‏ ولیکن پوست خواهد‌کند ما یک لاقبایان را ‏ شهریار

از دوستان کسی موتور سرچ ایرانی خوب که تو این اوضاع بلبشوی اینترنت بشه باهاش حذداقل در سایتهای داخلی جستجو کرد سراغ داره؟