‏ زمستان پوستین افکند بر تن‌ کدخدایان را ‏ ولیکن پوست خواهد‌کند ما یک لاقبایان را ‏ شهریار