از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند یا رب چقدر فاصله دست و زبان است!!!

قرآن کریم: یقولونَ بِألسِنَتِهِم ما لیس فی قَلوبِهِم... چیزی را می‌گویند که در قلب ندارند... لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ... چرا چیزی را می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟...


1