کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود

#2c2c2c; font-size: 14px;">


#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;">دوست گرامی سلام،وقت بخیر.
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;">فرق خدمات درمانی دفترچه تامین اجتماعی و بیمه سلامت در مراکزی است که به عموم خدمات درمانی ارایه میدهند.
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;">با دفترچه تامین اجتماعی،و در مراکز ملکی آن سازمان،شما میتوانید هزینه های درمان خود را بصورت رایگان دریافت نمایید( در حالت کلی،چون استثنا نیز دارد)،بدون دادن هرگونه وجهی.
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;">در بیمه سلامت،که در حال حاضر رایگان می باشد،شما فقط میتوانید در بیمارستانهای دولتی و مراکز آموزشی پزشکی ،مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران،خدمات پزشکی را با پرداخت فقط ۱۰٪ از هزینه های درمان(بعنوان فرانشیز)،تحت پوشش قرار بگیرید.
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;">بادفترچه هر یک از این مراکز،در مراکز درمانی دیگری نمیتوانید سرویس درمان دریافت کنید.
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />
#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;" />#343434; font-family: Vazir, Ubuntu, Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif;">مثلا با دفترچه بیمه سلامت،در مراکز تامین اجتماعی به شما سرویس رایگان داده نمیشود و بالعکس.