کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود

#2c2c2c; font-size: 14px; text-align: right;">سلام و درود... بهترین در حال حاضر Ithenticate هست