کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود

سلام
با نرم افزار مینی تب هم امکان اش هست ولی برنامه R خیلی بهتر است
#2c2c2c;
font-size: 14px; text-align: right;">بله باید برای هر شاخص داده های تمامی کشورها در تمام سالها در یک ستون قرار دهید