کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود

سلام
بستگی به گرایش شما دارد ولی پر کاربرد ترین نرم افزار ها به صورت زیر است:
#333333;
font-family: iransans, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">AutoCAD
#333333; font-family: iransans, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">MATLAB
#444444; font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: ETABS#f5f6fa;">ETABS />#444444; font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: ArcGIS#f5f6fa;">ArcGIS />#444444; font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: PTV">#f5f6fa;">PTV Vissim