مرا چندان به سختی دچار مکن که بزرگی و سرزندگی‌ام را از میان ببرد .. #صحیفه_سجادیه