پروردگارا آبروی مرا به توانگری نگهدار وشخصیت مرا با تنگدستی ازبین مبر که مبادا از خواران تو روزی واز آفریده های بدکردارت طلب مهربانی کنم. فرازی از سخنان گهربار امام علی (ع)