کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم؛ در سه وقت به خدا پناه ببرید؛ - هنگام قرآئت قرآن/فإذا قَرَأتَ ألقرآنَ فإستعذ بألله. - هنگام بحث بی‌فایده/ألذین یُجادلونَ... فإستعذ بألله. - هنگام وسوسه‌ی شیطان/إما یَنزَغَنّکَ نَزغٌ ... فإستَعِذ بألله.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس حتما از پی هر دشواری آسانی است. حتما از پی هر دشواری آسانی است. (دو بار گفته تا ته دل آدم قرص بشه و آروم بگیره).

شاه نعمت ألله؛ ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم. صد درددل به گوشه‌ی چشمی دوا کنیم. در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه‌ی معنی چه‌ها کنیم. پاسخ حافظ به او؛ آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه‌ی چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه‌ی غیبم دوا کنند.

هفت عامل زیاد ‌شدن روزی درقرآن کریم؛ - دعا/أدعونی أستجب لکم - شکر/لئن شکرتم لأزیدنکم - إزدواج/إنکحوا ... یغنهم ألله - إنفاق/ما أنفقتم ... فهو یخلفه - تلاش/لیس للإنسان إلا ما سعی - توکل/من یتوکل علی ألله فهو حسبه - نماز/لیقیموا ألصلاة .. وأرزقهم من ألثمرات - تقوا/من یتق ألله ... یرزقه من حیث لایحتسب

آرام باش... توکل کن... تفکر کن... سپس آستینها رو بالا بزن... خواهی دید که خدا قبل از تو دست به کار شده است...

سیمای زن در قرآن کریم؛ - آرامش‌بخش‌/لتسکُنوا إلیها/. - مهربان/جعلَ بینکُم مودّةً/. - رحمت برای خانواده/جعلَ بینکُم رحمةً/. - مشمول رزق خاص خداوند/وجدَ عندها رزقاً/. - برگزیده‌ی خاص خداوند/إصطفاکِ/. - مستحق رفتار کاملا پسندیده/عاشروهنّ بألمعروف/. (إدامه در کامنت)...

نماز أهل بهشت در قرآن؛ - همیشه أهل نمازند؛ علی صلاتِهم دآئمون. - نماز را با توجه می‌خوانند؛ فی صلاتِهم خاشعون. - أول وقت نماز می‌خوانند؛ حافظوا علی ألصلواتِ و ألصلوةِ ألوُسطی. - و مراقب هستند که نماز را با گناه خراب نکنند؛ علی صلاتهم یحافظون.

نماز أهل جهنم در قرآن کریم؛ - یا نماز نمی‌خوانند؛ لَم نَکُ من ألمُصلّین. - یا گاهی نماز می‌خوانند؛ ألذین هم عن صلاتِهم ساهون. - و یا بد نماز می‌خوانند؛ خلفٌ أضاعوا ألصلوة... فیَلقون غیّاً.

/خدا دنیا رابرای إنسان آفرید/هوألذی خَلق لكم مافي ألأرض جمیعا/ /إنسان رابرای عبادت آفرید/ماخَلقتُ ألجنَ وألإنسَ إِلاليعبُدونی/ /عبادت رابرای رسیدن به تقواقرارداد/أعبُدوا رَبكم...لَعلَّكم تَتقون/ /وتقوارا راه رسیدن به رستگاری قرارداد/فاتَّقوا ألله...لَعلَّكم تُفلحون/ پس هدف‌ خلقت=رستگاری‌ إنسان