کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

نسیم، دانه از دوش مورچه انداخت... مورچه دانه را دوباره بر دوش گرفت و رو به خدا گفت؛ گاهی یادم می‌رود که هستی ... کاش بیشتر نسیم بوزد ...

قرآن کریم: وقتی إنسان به چهل سالگی رسید، سه چیز از خداوند می‌خواهد: - توفیق شکر نعمتهایی که خودش و خانواده‌اش دارد (أنعَمتَ عَلَیَّ و عَلىٰ والِدَیَّ). - داشتن فرزند و نسل صالح (أصلِح لی فی ذُرِّيَّتی). - توفیق انجام عمل صالح (أعمَلَ صالِحاً تَرضاهُ).

إمام حسن عسگری(ع): رسیدن به خداوند عزّوجلّ سفری است که جز با نشستن بر مرکب شب پیموده نشود.

5 صفت جوان شایسته در منظر قرآن: - حیا (تَمشی عَلی إستِحیآءٍ). - إیمان (إنَّهُم فِتیَةٌآمَنوا بِرَبِّهِم). - میانه‌روی (وَأقصُد فی مَشیِکَ). - شجاعت (فَتیً یُقالُ لَه إبراهیمَ). - علم‌آموزی(أتَّبِعُک عَلى أن تُعَلِّمَنِ).

- سنگفرش هر خیابان از طلاست؛ فریب أعداد را نخورید، آنها فقط از تعداد حرف می‌زنند و این محدودیت بزرگی است. فرض کنید ۱۰۰ خوک و ۱ آدم دارید، أعداد می‌گویند که نسبت آنها صد به یک است و بس. آنها نمی‌توانند از قدرت أقلیت چیزی بگویند.

۱۰آیه‌ی قرآن درباره‌ی حجاب؛ ...یحفَظنَ(پاکدامن بودن) ...لایُدنینَ(پوشاندن زینت) ...یغضُضنَ(خیره نگاه نکردن) ...لایضربنَ(خودنمایی نکردن) ...لاتخضَعنَ(صدانازک نکردن) ...لاتبرُّجنَ(جلب توجه نکردن) ...یُدنینَ علیهنَّ(پوشاندن خود) ...أحصَنَت(مریم پاکدامن بود)۲بار ...ینزعُ لباسَهُما(شیطان لباستان رانگیرد)

إمام رضا علیه‌ألسلام: ... هیچ یک از شیعیان ما اندوهگین نمی‌گردد، مگر اینکه ما نیز در غم او محزون می‌شویم و شادمان نمی‌گردد، مگر اینکه ما نیز به خاطر شادی او شادمان می‌گردیم.

إمام رضا علیه‌ألسلام: هرگاه می‌خواهی دعایت به عرش ألهی رسیده و به إستجابت نزدیک گردد، أول در حق پدر و مادرت دعا کن.

حضرت محمد(ص): به هرکس که چهار چیز داده شود، خیر دنیا و آخرت و رستگاری در آن دو عطا شده است: - تقوایی که او را از حرام باز دارد. - أخلاق خوشی که با مردم داشته باشد. - صبری که با آن جهل جاهلان را دفع کند. - و همسری که یاور او در کارهای دنیایی و آخرت باشد.

رسول أکرم(ص): چهار چیز است که هر کس آنها را دارا باشد هر بدی را می‌تواند به خوبی تبدیل کند؛ - شرم - صداقت - خوش أخلاقی - سپاسگزار بودن