سلام برگزاری دروه های مجازی برای اعضای سازمان با موضوعات مختلف استقبال خوبی به همراه خواهد داشت.