یک دکتر ویک مهندس بانویی را دوست داشتند. دکتر به آن بانو هر روز شاخه ای گل رز و مهندس هرروز یک سیب هدیه میداد بانو گیج شده بود. پس از مهندس پرسید: معنی گرفتن گل رزعشق و علاقه هست ولی چرا شما برایم سیب میاورید؟! مهندس پاسخ داد: چون مصرف روزانه یک سیب شما را ازدکتر بی نیاز میکنه روز مهندس مبارک