روز ولنتاین رو به همه کسانی که به این روز اعتقاد دارند تبریک میگم (((((((((((هرشخصی دو بار می‌میرد، یک بار آنگاه که عشق از دلش می‌رود و بار دیگر زمانی که زندگی را بدرود می‌گوید، اما وداع با زندگی در برابر مرگ عشق، ناچیز است.))))))))))) فرانسوا ولتر