خودپسندی مانع رشد و فزونی است (امام علی علیه السلام)