Loading...

مزن تا توانی به گفتار دم نِکو گوی، گر دیر گویی چه غم بیندیش و آنگه برآور نفس وزآن پیش بس کن که گویند بس به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از تو بِه! گر نگویی صواب استاد سخن - سعدی شیرازی

زبان در دهان اى خردمند چيست؟ كليد در گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چه داند كسى كه جوهر فروش است يا پيله بر


1