مرتضی کهن سال

 مرتضی کهن سال

آشنایی با بیمه تامین اجتماعی سازمان بین‌المللی دانشگاهیان تجربه خوبی بود.برای خودم و خانواده ام مراحل بیمه تامین اجتماعی سازمان بین‌المللی دانشگاهیان رو پیش گرفتم.همچنین در سمینارهای تخصصی کارت عضویت خیلی در تخفیفات کمکم کرد و مشمول تخفیف در سمینارهای تخصصی و آموزشی شدم...

7