مرتضی کهن سال

 مرتضی کهن سال

برای ورود به کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی، عضویت در سازمان، در هزینه ها کمک کرد و مشمول تخفیف شدم.

7