آرش مهذب

 آرش مهذب

من در زمان بسیار کوتاه و با هماهنگیهای انجام شده به آسانی تونستم بیمه تامین اجتماعی بشم . هم برای سابقه بازنشستگی و هم برای درمان. بسیار راضی بودم . با توجه به مزایای بیمه تامین اجتماعی قویا توصیه می کنم .

2