حسین سیدزاده

 حسین سیدزاده

امروزه دانش علمی و دانشگاهی شرط کافی برای ورود به بازار کار نبوده و مهارت‌های ورود به بازار کار جهت پیدا کردن شغل مناسب بسیار ضروری هستند. از همین رو شرکت در کارگاه ورود حرفه‌ای به بازار کار بسیار تجربه مناسبی برای بنده بود. خیلی از مسائل کاربردی و مهارت‌های مورد نیاز جهت ورود به بازار کار در این کارگاه بررسی شد و کار عملی هم در هر بخش وجود داشت که بسیار مفید بود.

5