آزاده غروی

 آزاده غروی

یکی از بهترین تجربیات عضویت در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان ایران برای من تجربه شرکت در کارگاه آموزشی نوشتن مقاله علمی برای ژورنالهای داخلی علمی‌پژوهشی بود، بسیار نکات ظریف و عالی را جناب دکتر شمشیرگر در ارتباط با نگارش مقاله علمی-پژوهشی عنوان کردند و کارگاه فعال و خوبی بود و غول مقاله‌نویسی برای من و بقیه دوستان شکست. بسیار سپاسگزارم از سازمان

8