کارشناسی
مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گاز
دانشگاه آزاد اسلامی

انرژی های تجدید پذیر

اگر دوستی طرحی یا پروژه ای دارد که نیاز به تولید و دانشبنیان شدن هست با من تماس بگیرد 

ارشد تحقیقات آموزشی