کارشناسی
مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گاز
دانشگاه آزاد اسلامی

وجود طرح بالقوه و موثر جهت رساندن به مرحله تولید از صفر تا صد

دوستان طرحی با پتانسیل نیاز کشور در دو بخش ماشینری یا تولید مواد شیمیایی هر عزیزی داره بسم الله 

طرح از ایشون هزینه و حمایت تا مرحله تولید انبوه و اعقاد قرارداد با من 

شیمی سازمان بین المللی دانشگاهیان بازار کار رشته شیمی آینده پژوهی دانش بنیان

اگر به این شکل باشد خوب حداقل از مسئولین تصمیم گیر درخواست تفکیک گروهی دوستان فعال و مستعد با دوستان همیشه در میدان گواهی قاب کن را دارم

مدت ۶ ۷ ماهه با مشغله فراوان افتخار همراهی جامعه فرهیخته رو پیدا کردم ،متوجه مسئله ای شدم که از این جامعه بعید میدیدم.فعالیت کم و بی انگیزه گروه کثیری از عزیزان و فقط داشتن کارت (به گواه اعتراضات) بنده ۴ بار بهدوستان پیشنهادهمکاری و ارائه طرح و ایده با حفظ حقوق ثبت و اسپانسری دادم دریغ از یک طرح!

مقاله آماده در بحث تولید مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع

به یک مقاله کامل و جامع در بحث شیمی که هم حمایت مالی کنم و هم ارجاع به نهاد ریاست جمهوری جهت دانش بنیان شدن

پایان نامه

انرژی های تجدید پذیر

اگر دوستی طرحی یا پروژه ای دارد که نیاز به تولید و دانشبنیان شدن هست با من تماس بگیرد 

ارشد تحقیقات آموزشی