کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران

بلو بانک ، بانک دیجیتال زیر نظر بانک سامان و بانک مرکزی کد معرف بلوبانک برای دوستانی که مایل هستند افتتاح حساب نمایند و نیاز به کد معرف دارند: اپلیکیشن بلوبانک را نصب کنید و سپس کد «MFJNFA» را در قسمت کد معرف وارد و فرآیند بازکردن حساب را تکمیل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر ---> https://blubank.com

سلام کد معرف بلوبانک برای دوستانی که مایل هستند در بانک سامان افتتاح حساب نمایند و نیاز به کد معرف دارند: اپلیکیشن بلوبانک را نصب کنید و سپس کد «MFJNFA» را در قسمت کد معرف وارد و فرآیند بازکردن حساب را تکمیل کنید.