کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران