سلام کد معرف بلوبانک برای دوستانی که مایل هستند در بانک سامان افتتاح حساب نمایند و نیاز به کد معرف دارند: اپلیکیشن بلوبانک را نصب کنید و سپس کد «MFJNFA» را در قسمت کد معرف وارد و فرآیند بازکردن حساب را تکمیل کنید.