شبیه سازی سه بعدی توزیع دما و پخش دود در حریق یک ساختمان مسکونی با استفاده از نرم افزار PyroSim http://yun.ir/alipasbanunibnb

انجمن های علمی در دانشگاه عضوی جدا ناپذیر از بدنه قشر دانشجو برای پیشرفت و مساعدت کشور است . بهره گیری از عقل جمعی برای توسعه علم و فناوری در جهت توسعه ی کشور که به صورت تخصصی در بین رشته ها امکان پذیر می گردد. یکی از رسالت های مهم انجمن های علمی به شمار می رود .