شبیه سازی سه بعدی توزیع دما و پخش دود در حریق یک ساختمان مسکونی با استفاده از نرم افزار PyroSim http://yun.ir/alipasbanunibnb