انجمن های علمی در دانشگاه عضوی جدا ناپذیر از بدنه قشر دانشجو برای پیشرفت و مساعدت کشور است . بهره گیری از عقل جمعی برای توسعه علم و فناوری در جهت توسعه ی کشور که به صورت تخصصی در بین رشته ها امکان پذیر می گردد. یکی از رسالت های مهم انجمن های علمی به شمار می رود .