کارشناسی ارشد
تربیت بدنی وعلوم ورزشی- روانشناسی ورزشی
دانشگاه تهران

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند- حافظ

Never stop screaming, playing and laughing, it’s part of our childhood which will always be with us. Happy Children’s Day!

راهنمایی انتخاب موضوع پايان‌نامه بين‌رشته‌اي نوروساينس آسيب ورزشي و روانشناسي ورزش

ترم يك ارشد هستم و تجربه‌ای  در زمينه موضوع‌هاي بين رشته اي ندارم .

پيشنهادي جالب براي موضوع پايان‌نامه بين‌رشته‌اي نوروساينس آسيب ورزشي و روانشناسي ورزش دارين؟ 

روانشناسی ورزشي نوروسايني