جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند- حافظ