کارشناسی ارشد
سینما
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر اصفهان

رابطه قهرمان (شخصیت مثبت) با فیلمنامه و با فیلمنامه نویس

با سلام

از آن جهت که فیلمنامه اساساً در مقام اثبات یک پیام است، آیا می توان این معادله را در رابطه با قهرمان (شخصیت مثبت) با فیلمنامه و با فیلمنامه نویس صحیح دانست؟

قهرمان (شخصیت مثبت) = فیلمنامه = فیلمنامه نویس

پیشنهاد می کنم برای رسیدن به پاسخ بحث شود

فیلمنامه فیلم