کارشناسی ارشد
مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد
دانشگاه صنعتی سهند

ما شیاطین وجود خود رو از دست نمیدیم فقط یاد میگیرم بالاتر از اونها زندگی کنیم

معیاری از کیفیت باشید. برخی افراد به محیطی که در آن، انجام بهترین کارها انتظار می رود، عادت ندارند و مناسب نیستند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است: 1- تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. 2- امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 3- با کارفرما و صاحب کار، خوش‌برخورد و خوش‌قلب باشد.

وقتی یک کشور رشد خواهد کرد که مهارت استفاده از علم را هم داشته باشد. تولید علم به تنهایی سودی ندارد.

از شهید چمران سئوال کردند آقای دکتر تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران فرمودند تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان "بی تقوایی" است!