Loading...
دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه صنعتی سهند

روز دانشجو مبارک ، به امید روزی که به جای کاهش سطح کیفی و افزایش تعداد کمی دانشگاه ها ، سطح کیفی صنایع و سازمان های کشور ارتقا پیدا کنه و به سطح مناسب برای تعامل با دانشگاه ها برسه.

(Our recent work accepted by J Mater Chem A (IF=11.3 Title:Boosting hydrogen and oxygen evolution reactions on electrodeposited nickel electrodes via simultaneous mesoporosity, magnetohydrodynamics and high gradient magnetic force https://doi.org/10.1039/D0TA06906J

ما شیاطین وجود خود رو از دست نمیدیم فقط یاد میگیرم بالاتر از اونها زندگی کنیم

معیاری از کیفیت باشید. برخی افراد به محیطی که در آن، انجام بهترین کارها انتظار می رود، عادت ندارند و مناسب نیستند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است: 1- تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. 2- امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 3- با کارفرما و صاحب کار، خوش‌برخورد و خوش‌قلب باشد.

وقتی یک کشور رشد خواهد کرد که مهارت استفاده از علم را هم داشته باشد. تولید علم به تنهایی سودی ندارد.

از شهید چمران سئوال کردند آقای دکتر تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران فرمودند تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان "بی تقوایی" است!