روز دانشجو مبارک ، به امید روزی که به جای کاهش سطح کیفی و افزایش تعداد کمی دانشگاه ها ، سطح کیفی صنایع و سازمان های کشور ارتقا پیدا کنه و به سطح مناسب برای تعامل با دانشگاه ها برسه.