کارشناسی ارشد
مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد
دانشگاه صنعتی سهند

به نظرم در بحث طب سنتی و اسلامی  ضرب المثل : 

#777777; padding: 0px; border: 0px; text-shadow: #cccccc 0px 2px;">یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمیتوانند بیرون بیاورند

حاکم هستش

همانطور که شهید چمران فرمودند تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان "بی تقوایی" است! 

امروز  اعتماد به تقوای افراد باعث بی اعتمادی به تخصص افراد متخصص شده است.

و این موضوع محدود به طب ایرانی و اسلامی نیست بلکه در اکثر موارد این موضوع قابل مشاهده است.