دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه صنعتی سهند