زهرا صالح
دکتری تخصصی زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
دانشگاه خوارزمی
امتیاز : 39.25

خدایا این کشور را از هر آنچه که بدی است، محفوظ بدار.


12 0
2 هفته پیش
0

هیچ چیز نمی تواند ملت های بزرگ و تاریخ های بزرگ را نابود کند. آن ها همیشه پایدارند. چون مردمی بزرگ دارند با آرمان های بزرگ. پس ایران باش چون تو هم تاریخ بزرگی داری و هم ملت بزرگ.


5 1
2 هفته پیش
1

یاد بگیریم به نظرات یکدیگر چه دوست داشته باشیم چه ناراحت شویم. احترام بگذاریم.


7 3
3 ماه پیش
2

کوروش کبیر دست هایی که کمک می کنند بهتر از دستانی هستند که دعا می کنند.


13 4
3 ماه پیش
27