Loading...

یاد بگیریم به نظرات یکدیگر چه دوست داشته باشیم چه ناراحت شویم. احترام بگذاریم.

هر کس خودش می داند که کدامیک از نظراتش، جزء حاصل تعقل است و کدام صرفا سلیقه و علاقه که البته انسان باید طوری پیش برود که تمامی خواسته هایش مبتنی بر عقل باشد نه هوای نفس


0

البته برخی خواسته های آدمیان متفاوت است از جهت نوع زندگی و نیاز هایی که دارند وممکنه سلیقه متفاوت پیدا شود و منطقی است آن هم نه در مسایل اصلی زندگی. اگر می بینیم کسی نظری مخالف حقیقت دارد، احترام به آن بی شک زیر پا گذاشتن عقل است


0