Loading...

هیچ چیز نمی تواند ملت های بزرگ و تاریخ های بزرگ را نابود کند. آن ها همیشه پایدارند. چون مردمی بزرگ دارند با آرمان های بزرگ. پس ایران باش چون تو هم تاریخ بزرگی داری و هم ملت بزرگ.

با سلام، لطفاً نامه مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری به فرزندش را بخوانید.


0