امید کیانی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌
دانشگاه یزد
امتیاز : 76.75

روز قلم های تیز ، روز فکر های خلاق روز اندیشه های نو ، روز تو ، روز دانشجو مبارک . . .


6 0
1 هفته پیش
0

جرج برنارد شاو :"ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند، نه برعکس".


4 1
2 هفته پیش
0