جرج برنارد شاو :"ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند، نه برعکس".