هاله علمشاهی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
امتیاز : 75

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد به دنیا آمدن برزحمت رفتن نمی ارزد عروس حجله گر این چرخه دنیا را نیست در خاطر زحق مگذر که این شادی به این شیون نمی ارزد


2 0
1 هفته پیش
0