کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سلام همگی... چطور امتیازتون رو بالا میبرید دوستان؟ دیدم بعضی ها 800-900 امتیاز دارن!!

بيش از75درصدوزن بدن انسان راآب تشكيل ميدهدونزديك به 70درصدسطح زمين ازآب پوشيده شده است اماتنها2درصدکل آبهاي زمين شيرين وقابل شرب است واين نشان ازاهمیت ويژه اين ماده اسرارآميزدارد.آنگونه كه پروردگاردرآيه 30 سوره انبياءفرموده است:وَجَعْلنَا ِمن الْماءكل شيٍءحي«يعني هرچيز زنده اى را از آب پديدآورديم

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد به دنیا آمدن برزحمت رفتن نمی ارزد عروس حجله گر این چرخه دنیا را نیست در خاطر زحق مگذر که این شادی به این شیون نمی ارزد