بيش از75درصدوزن بدن انسان راآب تشكيل ميدهدونزديك به 70درصدسطح زمين ازآب پوشيده شده است اماتنها2درصدکل آبهاي زمين شيرين وقابل شرب است واين نشان ازاهمیت ويژه اين ماده اسرارآميزدارد.آنگونه كه پروردگاردرآيه 30 سوره انبياءفرموده است:وَجَعْلنَا ِمن الْماءكل شيٍءحي«يعني هرچيز زنده اى را از آب پديدآورديم

تَرَى ألأرضَ خاشعةً فَإذا أَنزَلنا عَلَيها ألمآءَ إهتَزَّت و رَبَت إِنَّ ألَّذی أَحياها لَمُحيِی ألمَوتىٰ... ﺗﻮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ خشک ﻣﻰبینی، ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ، ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺭمیﺁﻳﺪ ﻭ حرکت می‌کند. یقینا کسی ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩ، ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ می‌کند...


0