دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد به دنیا آمدن برزحمت رفتن نمی ارزد عروس حجله گر این چرخه دنیا را نیست در خاطر زحق مگذر که این شادی به این شیون نمی ارزد