نه نگران بهشتم، نه جهنم هم خنده های مادرم را دیده ام هم گریه هایش را

مادر هدیه ای است از طرف خداوند برای بندگانش که سمبل رحمت الهی است بر روی زمین .


1

سلام برای زبان المانی و یا مهاجرت ...در خدمتم


0