کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان نور

گاهی برای خودت پزشک باش،کمی قرص خنده تجویز کن،هر6 ساعت یکبار

تمرین انرژی مثبت :هرروز به یکی نگاه کن بدون اینکه متوجه بشه براش دعای خیرکن