گاهی برای خودت پزشک باش،کمی قرص خنده تجویز کن،هر6 ساعت یکبار