تمرین انرژی مثبت :هرروز به یکی نگاه کن بدون اینکه متوجه بشه براش دعای خیرکن