تمام من برای تو تویی که، جان من شدی --------------------------------------------