کارشناسی ارشد
مهندسی برق - سیستمهای قدرت
دانشگاه شهید بهشتی