علی شاهپری
دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 56

مرحوم ایت الله بهجت:استادم قاضی را در خواب دیدم پرسیدم حسرت شما در دنیا چیست گفت : چرا در دنیا فقط روزی یکبار عاشورا میخواندم


8 1
2 هفته پیش
0